Algemene voorwaarden

Beiaardcantus Neerpelt 2020 (Evenement) zal doorgang vinden op het Kerkplein te Pelt (Site) en wordt georganiseerd door de feitelijke vereniging Beiaardcantus Neerpelt, met zetel te 3910 Pelt, Maststraat 1, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de Heer Jasper Van Criekinge, met e-mailadres: cantus@beiaardcantusneerpelt.be (Organisator). Het Evenement wordt georganiseerd onder toepassing van deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden), die gelden in de relatie tussen de Organisator, de koper van een toegangsticket (Toegangsticket) voor het Evenement (Koper) en de uiteindelijke deelnemer aan het Evenement (Deelnemer).

Deze Algemene Voorwaarden worden overhandigd aan de Koper van een Toegangsticket tegen een ondertekende ontvangstbevestiging, die geldt als kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Koper.

Een Toegangsticket kan door de Koper onbeperkt worden overgedragen aan derden tegen een rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding die maximaal de originele aankoopprijs van het Toegangsticket bedraagt. De Koper waarborgt ten aanzien van de Organisator dat ook de verkrijgers van het Toegangsticket deze Algemene Voorwaarden zullen naleven, en blijft samen met deze verkrijgers hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijkheid ten opzichte van de Organisator voor alle schade die zou voortvloeien uit een eventuele inbreuk door deze verkrijgers ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden. De Koper is op eerste verzoek van de Organisator gehouden tot identificatie van de verkrijgers van het Toegangsticket en zal zich daartoe behoorlijk organiseren.

Eenzelfde Toegangsticket geeft slechts éénmaal recht op toegang tot het Evenement. Het kopiëren of namaken van een Toegangsticket is verboden. In geval van bedrog, namaak of oneigenlijk gebruik van een Toegangsticket, zal de toegang tot het Evenement aan de houder van het Toegangsticket, en alle deelnemers aan het bedrog, de namaak of het oneigenlijk gebruik, worden geweigerd.

De prijs van een Toegangsticket is vanaf de betaling verworven door de Organisator en zal door de Organisator nooit worden terugbetaald, zelfs niet indien het Evenement als gevolg van een vreemde oorzaak of overmacht, met inbegrip van weersomstandigheden, onverhoopt geen doorgang zou kunnen vinden. De Organisator zal desgevallend het verschil tussen de opbrengst van de Toegangsticketverkoop en de niet-vermijdbare kosten verbonden aan het afgestelde Evenement schenken aan een goed doel naar keuze van de Organisator.

De minimumleeftijd voor deelname aan het Evenement bedraagt achttien (18) jaar op de dag van het Evenement. Elke Deelnemer staat de Organisator toe om diens leeftijd te controleren op basis van de voorlegging van een geldige en actuele identiteitskaart, bij gebreke waarvan de Organisator het recht heeft om de Deelnemer de toegang tot het Evenement te ontzeggen.

Tijdens het Evenement en op de Site is uitdrukkelijk verboden:

  • Het bezit en/of het nuttigen van eigen drank en/of voedsel;
  • Het bezit van voorwerpen die volgens het redelijke oordeel van de Organisator een gevaar kunnen vormen voor de Deelnemer en/of voor derden;
  • Het staan op, of oneigenlijk gebruik van, stoelen, tafels, bekers, kannen, codices en/of andere roerende voorwerpen die zich op de Site bevinden;
  • Agressief, respectloos, beledigend en/of aanstootgevend gedrag;
  • Het verlaten en opnieuw betreden van de Site;

De Organisator zal het Evenement naar best vermogen organiseren. Behoudens opzet of grove fout, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, schade aan goederen of personen en/of diefstallen tijdens het Evenement, tenzij deze het directe en voorzienbare gevolg zijn van een fout of onzorgvuldigheid die uitsluitend aan de Organisator kan worden toegeschreven. De Organisator is niet aansprakelijk voor opzet of grove fout van haar onderaannemers of aangestelden.

Het is mogelijk dat de Organisator in het kader van het Evenement de volgende persoonsgegevens van een Deelnemer zal verwerken: naam, geboortedatum, handtekening, stemgeluid, foto, video. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door de Organisator in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger, op basis van toestemming, afgewogen en gerechtvaardigd belang en de vervulling van haar wettelijke verplichtingen, met het oog op de organisatie van het Evenement, Deelnemersbeheer, marketing voor het Evenement en statistische doeleinden. De Organisator zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden of naar een land of organisatie gelegen buiten de Europese Economische Ruimte. De verwerking van persoonsgegevens wordt beëindigd na afloop van de volgende editie van het Evenement en alleszins binnen een periode van drie jaar volgend op de datum van het Evenement. De Deelnemer heeft een recht van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar, gegevensoverdracht en intrekking van zijn/haar toestemming onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de AVG. De deelnemer heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De Organisator heeft het recht om Deelnemers die één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schenden, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het Evenement te ontzeggen en van de Site te (laten) verwijderen, zonder afbreuk aan haar recht op vergoeding van eventuele schade die de Organisator als gevolg van de inbreuk zal lijden.